www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Dokumenty SR
Nedeľa, 28 November 2010
Legislatívne dokumenty
 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 • zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z. a zákona č. 326/2007 Z. z.
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov

Strategické dokumenty
 • Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 (schválený uznesením vlády SR zo dňa 8. apríla 2009 uznesením č. 272/2009)
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012
  (schválený uznesením vlády SR č.438/2009 zo 17.6.2009)
 • Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
 • Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života v roku 2006 s výhľadom do roku 2010
 • Národný akčný plán pre ženy
 • Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia