www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Inštitúcie RR
Nedeľa, 28 November 2010
Úroveň OSN a EÚ

Organizácia spojených národov (OSN):
 • Divízia pre podporu žien
  (The Division for the Advancement of Women)
 • Komisia pre postavenie žien
  (The Comission on the Status of Women (CSW)
 • Medzinárodný výskumný a tréningový inštitút OSN pre pozdvihnutie žien
  (United Nations International Research and Training Institute for Advancement of Women INSTRAW)
 • Rozvojový fond OSN na podporu žien
  (United Nations Development Fund for Women (UNIFEM))
 • Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien
  (Committee on the Elimination of Discrimination against Women)
 • WomenWatch
  (Centrálny informačný portál OSN pre problematiku rodovej rovnosti a pre podporu žien)
Rada Európy:
 • Konferencie ministrov zodpovedných za problematiku RR
 • Skupiny expertov a expertiek pre vybranú problematiku
 • Výbor pre rovnoprávnosť žien a mužov pri Parlamentnom zhromaždení RE Riadiaci výbor pre rovnoprávnosť žien a mužov
  (The Steering Committee for Equality between Women and Men )
Európsky parlament:
 • Stratégia boja voči násiliu na deťoch, mladistvých a ženách
  (DAPHNE II)
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Európska komisia:
Medzinárodné organizácie, spolupracujúce s inštitúciami RR na úrovni OSN alebo EÚ:
 • Center for Women´s Global Leadership (CWGL)
 • European feminist Forum (EFF)
 • European Platform of Women Scientists (EPWS)
 • European Women Lawyers Association (EWLA)
 • Európska ženská lobby (European Women´s Lobby (EWL))
 • Európske ženy a šport (EWS)
 • Global Fund for Women
 • International Alliace of Women (IAW)
 • International Council of Women/Conseil International des Femmes (ICW/CIF)
 • International Working Group Women and Sport (IWG) Frauen und Sport (Women and Sport)

Úroveň vlády, NR a ministerstiev
Úroveň regionálnej a miestnej samosprávy
 • Inštitút výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách Banskobystrického samosprávneho kraja

Mimovládny a verejný sektor
Organizácie poskytujúce poradenstvo
Užitočné linky k rodovej rovnosti v češtine


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia