www.esf.gov.sk
www.gender.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.eige.europa.eu
www.esfem.sk
www.vop.gov.sk
www.tvba.sk
www.pramen.info
SKEN


Základné informácie
Názov prijímateľa:
Centrum vzdelávania MPSVR SR

Názov projektu:
Národný projekt - Inštitút rodovej rovnosti

Názov operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu:
 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Trvanie projektu:
október 2009 - marec 2014

Ciele projektu:
 • vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a elimináca rodovej nerovnosti na trhu práce
 • zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie
 • vytvorenie e-systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátnu koordináciu
 • zvýšenie odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie
 • zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce

Cieľová skupina:

Priami užívatelia - cieľové skupiny:
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí vo verejnom a neverejnom sektore
Nepriami užívatelia výsledkov projektu:
 • plnoleté fyzické osoby a komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytované sociálne služby podľa osobitných zákonov
 • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
 • občania so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím
 • rodičia po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva
 • občania s nepriaznivým zdravotným stavom
 • ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené
 • ženy a muži, ktorí zažívajú rodové nerovnosti vo všetkých sférach spoločenského života
 • projektový tím, ktorý sa obohatí o zvýšené skúsenosti z implementácie projektov
 • relevantné socio-ekonomické organizácie a regionálne združenia v jednotlivých samosprávnych krajoch


Centrum vzdelávania MPSVR
www.esf.gov.sk
Zamestnanosť a sociálna inklúzia